background image
12
kálvincsillag
»
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
M á juS 22. u tán...
magyar református egyHáZ
A Magyar Református Egyház ­ a közös
alkotmány megfogalmazásában ­ a csat-
lakozó részegyházak zsinati közössége.
Az együttmködés kereteit rögzít közös
alkotmányt 2009. május 22-én fogad-
ta el a debreceni Alkotmányozó Zsinat.
A Magyarországi Református Egyház, a
Romániai Református Egyház, a Kárpát-
aljai Református Egyház, a Szerbiai Refor-
mátus Keresztyén Egyház és a Szlovéniai
Református Keresztyén Egyház az ekkor
aláírt ratifikációs nyilatkozatban vállalta,
hogy a közös alkotmányt saját országos
egyházi jogrendjébe illeszti. A nyilatkoza-
tot ­ noha az elkészítés folyamatában
nem vett részt ­ aláírta az Amerikai Ma-
gyar Református Egyház is. A Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház a szlovák
reformátusokra tekintettel ún. ,,ratifikációs
csatolmány" hozzáfzésével csak a Gene-
rális Konvent 2011. évi temesvári ülésén
csatlakozott. A Horvátországi Református
Keresztyén Kálvini Egyház 2012-tl megfi-
gyeli státuszban vesz részt az együttm-
ködésben.
résZegyHáZ
Az alkotmány szóhasználata szerint ­ a
II. Helvét Hitvallásból vett kifejezéssel élve
­ részegyház a saját országában önálló
jogi személyiséggel elismert és a közös
alkotmányt ratifikáló egyház. Szinonim
fogalomként használjuk még az ,,egyház-
test" vagy ,,országos egyház" kifejezést is.
KÖZÖs Zsinat
A Magyar Református Egyház alkotmá-
nyozó és törvényhozó testülete a Közös
Zsinat, amelyet a Generális Konvent hív
össze szükség szerint. A közös alkot-
mány elfogadása és módosítása mel-
lett törvényt alkot mindazokban a közös
kérdésekben, amikre a részegyházak
legmagasabb szint testületei felhatal-
mazzák. Tisztségüknél fogva tagjai a
részegyházak hivatalban lév püspökei
és fgondnokai. További képviselit ­ az
alkotmány függelékében meghatározot-
tak szerinti számban ­ a részegyházak
zsinatai választják és delegálják felerészt
lelkészek, felerészt presbiterek közül.
fogalomtár
generális KonVent
A Közös Zsinat összehívása kapcsán em-
lített Generális Konvent a Kárpát-meden-
cei református egyházak közös képviseleti
testülete. Feladata a közös alkotmány és
a közös törvények elkészítése, a közös
ügyek koordinálása és az egység munká-
lása. Alkotó tagja minden Kárpát-meden-
cei református egyházmegye tisztségben
lév esperese és gondnoka, valamint az
egyházkerületek tisztségben lév püs-
pöke és fgondnoka, akik a Generális
Konvent elnökséget is alkotják. A Gene-
rális Konvent évente egyszer ülésezik, de
szükség szerint bármikor összehívható,
amirl ­ az ülés helyét és napirendjét
meghatározva ­ az elnökség gondos-
kodik. Az ügyviv testületeként mkö-
d elnökség szükség szerint, de évente
legalább háromszor ülésezik, melynek
helyét és levezet elnökségét esetenként
­ tagjai közül ­ maga jelöli ki.