background image
11
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
» Kálvincsillag
M á juS 22. u tán...
KÖZÖsségVállalás
,,Az emberi kapcsolatok csak akkor
életképesek, ha megrizzük, st na-
ponta ersítjük egyben tartó kötelékeit.
Egyházunk is csak akkor lehet fokoza-
tosan ersöd és ert adó közösség,
ha együtt tápláljuk és gondozzuk az
egység ügyét" ­ mutat rá a Generális
Konvent elnökségének május 22-i kör-
levele. Az elzártság hosszú évtizedei
alatt alig-alig valósulhatott meg a mai-
hoz hasonló együttmködés, de akár
csak tíz évvel korábbra visszatekintve
sem volt sok minden még természe-
tes. A Magyar Református Egyház
megalakulásával és a közös alkotmány
elfogadásával 2009 májusában a Kár-
pát-medencei magyar református rész-
egyházak alkotmányjogi egysége és
zsinati közössége jött létre. A közös
alkotmány rögzíti az együttmködés
kereteit, a Közös Zsinat és a Generális
Konvent mködésének szabályait, va-
lamint a részegyházak egységének és
önállóságának határait.
Hogyan mködik az egység és az
együttmködés a gyakorlatban? Mára
az intézményes kapcsolatok minden-
napossá váltak, az ,,egyháziasulás"
ugyanis nem lenne lehetséges a gyüle-
kezetek, intézmények, szolgálati terüle-
tek között kialakult kapcsolatok nélkül.
Fontos ezen belül a gyülekezeti kapcso-
latok ersödése (pl. vendégszolgálatok,
testvérgyülekezeti együttmködés ré-
vén): egymás kölcsönös meglátogatá-
sa a közösségvállalás si formája, az
egyház léte pedig az egymásról való
tudásban, egymásért való imádságban,
az egymásért való felelsségvállalásban
válik hitelessé.
együttmKÖdés
Egymás felvállalásának szép példáit
láthattuk már katasztrófahelyzetekben
nyújtott segítségnyújtás során, egy-egy
fontos ügy melletti kiállás alkalmával (pl.
tiltakozás a szlovákiai nyelvtörvény vagy
a sepsiszentgyörgyi református Székely
Mikó Kollégium visszaállamosítása kap-
csán), vagy a különböz segélyalapok
mit Ír a magyar református egyHáZ alKotmánya
aZ együttmKÖdésrl?
,,11. fejezet ­ A Magyar Református Egyház egységérl és részegyházainak önállóságáról
25. § Az egység kiterjed mindazon kérdésekre, amelyet az alkotmány vagy az országos
egyházak felhatalmazása közös szabályozás alá von.
26. § A részegyházak megtartják önállóságukat és függetlenségüket bels szervezeti rend-
szerük kialakításában. Kivételt képeznek ez alól azon kérdések, amelyek a közös al-
kotmányba vagy közös szabályzásra tartoznak.
27. § A részegyházak önállóak választási rendszerükben, egyházkormányzati tevékeny-
ségükben, a szolgálati ágak bels szabályozásában, az egyházfegyelmezésben, a
gazdálkodásban.
28. § A részegyházak együttmködnek a jogalkotásban, a közös képviselet területén, az
ökumenikus és más küls kapcsolatok kialakításában és szervezésében, a szere-
tetszolgálatban, a misszió, sajtó, a kommunikáció, az oktatás, az ifjúsági munka, az
informatika területén, valamint a nyugdíjügyek intézésben.
29. § A közös feladatellátás és együttmködés megvalósítása érdekében közös bizottsá-
gok és intézmények hozhatók létre."
(Közoktatási Alap, Lelkészsegélyezési
Alap) létrejöttekor. Közös költségve-
tése 2010 óta van a Magyar Refor-
mátus Egyháznak, amihez valamennyi
részegyház hozzájárul. Vannak mára
már hagyományosnak számító Kárpát-
medencei programjaink (a 2013. évi
eseményekrl lásd összeállításunkat),
közös megemlékezéseink pedig a kö-
zösségi emlékezet és összetartozásunk
ersítésének kiemelked alkalmai: ilyen
volt Bethlen Gábor emléktáblájának
avatása Gyulafehérváron, idén a meg-
emlékezés a Dunántúli Református
Egyházkerület megalakulásának 400.
évfordulójáról, és közös ünnepünkké
vált a minden évben május 22. évfor-
dulójához legközelebb es vasárnap,
a Magyar Református Egység Napja.
A református egyházi sajtóban megje-
len közös hang és információcsere,
a református rádiók együttmködése
vagy éppen a közös Kárpát-medencei
magazin, a Kálvincsillag megjelenése
révén is egyre többet tudunk egymásról.
Fontos szakmai munka folyik a va-
lamennyi egyházkerület delegáltjának
részvételével mköd bizottságokban.
A Liturgiai Bizottság készíti el a tisz-
tázott teológiai elvek mentén szerkesz-
tett, több alternatívát felvonultató litur-
giai példatárat. Ilyen formán készült el
a Heidelbergi Káté korszersített fordí-
tása is a káté megjelenésének 450. év-
fordulója alkalmából, melynek egysé-
gesen használt szövegváltozatként való
elfogadása a 2013 nyarára összehívott
közös zsinaton történhet meg.
Hitbeli egység
,,Az egykor erszakkal szétszakított
Magyar Református Egyház szervezeti
egysége fokozatosan ismét helyreál-
lítható. Az egység helyreállítása annál
inkább megvalósítható, mivel a ma-
gyar reformátusság Isten igéje, óegy-
házi hitvallások, a Heidelbergi Káté, a
II. Helvét Hitvallás alapján folyamato-
san megrizte hitbeli és teológiai egy-
ségét" ­ fogalmaz a közös alkotmány
preambuluma. ,,Az egység nem törté-
nelmi kényszerbl született, hanem re-
formátus, keresztyén hitbl táplálkozik,
és ennek a hitbeli meggyzdésnek
gyakorlati következménye. Így tettünk
bizonyságot arról, hogy közösségünk
alapját Isten üdvözít kegyelmében
látjuk: Krisztus a jöv, együtt követjük
t! (2Kor 5,20)" ­ olvassuk a korábban
idézett körlevélben. Talán jelzésérté-
k, hogy az els alkalommal ülésez
közös zsinat nem költségvetési vagy
igazgatási, esetleg aktuálpolitikai kér-
désben foglal állást, hanem közös hit-
vallásunkkal kapcsolatban hoz majd
határozatot.