background image
10
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
Megrizni
és ersíteni az egységben
tartó köteléket
M á juS 22. u tán...
MájuS 22. után...
,,Mert ahol ketten vagy hárman
egybegylnek az én nevemben,
ott vagyok közöttük!"
(Mt 18,20)
a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulója alkalmából a generális
Konvent 2013 júniusára hívta össze a magyar református egyház Zsinatát,
amelynek napirendjén a káté új magyar szövegének elfogadása és a közös
alkotmány néhány ponton szükségessé vált módosítása szerepel. a Kárpát-
medencei református egység 2009. májusi deklarálása óta els alkalommal
ül össze a testület. mi történik két zsinati ülés között? Írásunkban annak
igyekszünk utánajárni, hogyan mködik az egység és az együttmködés a
mindennapokban.
A Generális Konvent 2004. július 8­9-én
alakult meg Budapesten és a Kárpát-
medencei magyar református egyhá-
zak, egyházkerületek és egyházmegyék
hivatalban lév elnökségeit foglalja ma-
gában. A 2009. május 22-én elfogadott
közös egyházalkotmány a Kárpát-me-
dencei református egyházak közös
képviseleti testületeként ír róla, így ere-
deti célkitzéseit megrizve ­ egymás
kölcsönös tájékoztatása, egységes és
egyeztetett érdekképviselet, egymás
iránti testvéri szolidaritás határozottabb
gyakorlása, egységes liturgia és jogal-
kotás, a lelkipásztor- és teológusképzés
szervezeti és tartalmi egységesítése ­ a
Magyar Református Egyház egységét
munkáló legfontosabb tanácskozó és
javaslattev fórumaként intézménye-
sült. Évente tartott közgyléseinek Bu-
dapest mellett eddig Debrecen, Sáros-
patak, Pápa, Komárom, Temesvár és
Szombathely adott otthont, elnökségét
a püspökök és a fgondnokok testülete
alkotja ­ azaz nincs egyszemélyi veze-
t ­, az egyeztetést a püspöki titkárok-
ból álló operatív testület segíti, egyes
feladatok koordinálására pedig állandó
(egyházalkotmányi, liturgiai) és eseti bi-
zottságok jöttek létre (pl. a Heidelbergi
Káté korszersített fordításának elkészí-
tésére).