background image
9
A MAGyAR REFORMáTUS EGyHáZ LAPJA
» kálvincsillag
tKécZKi ilona
szociológus (Miskolc)
A természet világa egy olyan hatalmas,
szerves rendszer, amelynek a kíméletlen
haszonlesés által tönkretett egyensúlyai
egy id után aligha állíthatók helyre, pedig
Isten a teremtésben megadta annak jó
rendjét. A természet rendjének mködé-
se az emberi élet nélkülözhetetlen mate-
riális alapja, s az egymást követ nemze-
dékek folyamatosságának követelménye,
így ebbl az a rész, amely hazaként bíza-
tott a közösségre, örök megrzési felada-
tot jelent. A modern ember azonban el-
távolodott a természettl, még ha ugyan
érzékeli is a rossz irányú változást, de
életvitelében nem hajlandó mértéktelenül
kizsákmányoló és szennyez mködését
korlátozni. Nincs benne alázat a Teremt
csodálatos gondolkodása iránt.
Nekünk, református keresztyéneknek
egy értelmes és lelkileg-szellemileg gaz-
dag élet felmutatásával kell példát adni,
utat kijelölni az élet ajándékainak bölcs
használatára. A mérséklet, a csak a va-
lóban szükséges dolgok iránti törekvés
ugyanis nem öncsonkítás, nem emberel-
lenes ajánlott módszere az evangélium-
nak, hanem értéke és mértéke a jónak,
amely abban keresi a javakat, ahol azok
korlátlanok: a szellem és a lélek síkján.
Az anyagiak terén csak annyira, ameny-
nyire Isten teremtett világának egyensú-
lyai azt elbírják! Így lehetünk jövformá-
ló só és kovász, akiket öntudatlanul is
istenfiakként vár a szenved világ.
Kelemen Zsófia
szociológus (Somorja)
Korunk társadalmát többek között fo-
lyékony modernitásnak is nevezik. eb-
ben a világban semmi sem állandó,
minden plasztikus és formálható. ez
egyfell lehetségeket ad az ember ke-
zébe, bárki tetszése szerint formálhatja
a jövjét, másfell viszont bizonytalan-
ságot is jelent, hiszen minden felülírha-
tó. a házasság, a végzettség vagy az
állampolgárság már nem életre szóló
kategóriák. a posztmodern ember sza-
badságra, ugyanakkor biztonságra vá-
gyik. az egyház nagy lehetsége, hogy
a biztonságot keres embernek szilárd
alapot adjon, azonban hogy megszó-
líthassa, érzékelnie és figyelembe kell
vennie az igényeit. nehéz dolga van,
hiszen az emberekhez, akiket elönt az
információáradat, nemcsak az értel-
men, hanem az érzelmeken keresztül
is vezet az út. az egyház és a nemzet
választ adhat arra az alapvet emberi
kérdésre, hogy ki vagyok és hová tarto-
zom, de szüksége van nagy adag nyi-
tottságra és szinteségre. szilárd alap
és nyitottság ­ véleményem szerint ez
a két tényez kulcsfontosságú egyhá-
zunk és nemzetünk jövjét tekintve.
VégH lásZló
fizikus (Debrecen)
felmérhetetlenül súlyos válságba zu-
han az emberiség egésze, mert az
aranyborjú körül táncolva elpazaroltuk
a természeti erforrások java részét,
eközben megzavartuk a természet
körfolyamatait. Végzetes útra lépett
az édenkertben az ember, amikor a jó
helyett a többre vágyott. Ösztöneink
ugyan szerzésre és a férfiak közöt-
ti versengésre hajtanak, de a szerzés
szellemi javak gyarapításával, a ver-
sengés önmagunkkal való verseny-
zéssel is kiélhet. nem ábránd ez:
hatalmas országok, közöttük a közép-
kori keresztyén társadalmak is képesek
voltak erre törekedve élni. nemcsak
egyházunk, hanem a magyar nép meg-
maradását és jövjét is az határozhatja
meg, képes-e az egyház megújulni és
szellemi vezetést adni.
a názáreti ács legalább annyira vagy
még jobban ismerte az emberi ter-
mészetet, mint a mai tudomány. attól
függhet a jövnk, mennyire tudjuk Jé-
zus tanításait és életpéldáját mélyeb-
ben megérteni és közismertté tenni.
Hamarosan tömegesen fordulhatnak
hozzánk a másban csalódott emberek,
mert rájönnek: csak tlünk várhatnak
útmutatást.
körk érdéS ­ jöv
Mit tart jövformáló tényeznek népünk
és egyházunk életében?
jöv