background image
8
Kálvincsillag
»
A MAgyAr reforMátus egyház lApjA
jöv ­
eszkatológia
(2Thessz 2,8) elpusztítja t. Ezt a korszakot a gonosz hitet,
csábító és megtéveszt munkája jellemzi. Ebben a korszak-
ban az evangélium is terjed, amelynek hirdettetnie kell a Föld
végs határáig (Mt 24,14). Isten igéjén keresztül szólít meg és
hív be minden népet a Jézus Krisztusban megkötött szövet-
ségbe. Aki ebben a harcban mindvégig állhatatos marad, az
üdvözül (Mt 24,13).
Jézus visszajövetelével a kegyelem idszaka lezárul. En-
nek idpontjáról senki semmit sem tud, csak az Atya (Mk
13,32). Habár ez a korszak már kétezer éve tart, Jézus még-
sem késik, hanem az Atya által meghatározott idben fog
eljönni (2Pt 3,9). Jézus úgy jön el, mint éjjel a tolvaj (Mt 24,43),
az angyalok és minden szentjeinek seregében (1Thessz
3,13), és mindenhonnan összegyjti választottjait (Mt 24,31).
Jézus visszajövetele alkalmával a jónak teremtett, de a bn
által megfertzött világ tzben fog elpusztulni, elemeire
bomlani (2Pt 3,10). Isten azonban kizárólag az övéi számára
új eget és új földet hoz létre, amelyben igazság lakozik (2Pt
3,13; Jel 21,1).
A visszajövetelt követ egyik fontos esemény a feltámadás:
azon lelkek, akik Jézus visszajövetele eltt haltak meg, azon-
nal Krisztushoz mennek (Fil 1,23; 2Kor 5,1), hogy ebben a
korszakban vele éljenek és uralkodjanak (Jel 20,4). Ezt nevezi
János els feltámadásnak (Jel 20,5). Jézus visszajövetelét kö-
veti az élk és halottak, igazak és hamisak egyetemes, testi
feltámadása (1Kor 15,35­58). A két, emberi szemszögünkbl
nézett, idben elválasztott feltámadás a keresztyén ember
egységes reménysége.
A feltámadást követi az egyetemes ítélet (2Kor 5,10). A di-
csségben és hatalommal megjelen Úr színe elé gyjti a hí-
veket és hitetleneket, élket és halottakat (Mt 25,31k). Akik
hittek benne, és ebben a földi életben vele voltak, ezután is
vele lesznek az új ég és új föld tökéletességében. Akik pe-
dig nem hittek benne, ezután is nélküle maradnak (Mt 25,46).
Mindörökké.
Feladatunkat e világon Pál foglalja össze, és arra nevel a Tit
2,11­14-ben: ,,Mert megjelent az Isten üdvözít kegyelme min-
den embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hi-
tetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és
kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog remény-
ségünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítnk, Jézus Krisztus
dicsségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy
megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson
minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik."
PaP géZa
püspök
(Erdélyi Egyházkerület)
a görög eredet eszkatológia szavunk az utolsó idkrl
szóló tanítást jelenti, aminek központi gondolata Jézus
visszajövetele. ennek alapján beszél a biblia a vissza-
jövetel eltti eseményekrl, magáról a visszajövetelrl,
valamint arról, hogy mire számíthatunk Jézus visszajö-
vetele után.
A Biblia a Jézus születése és visszajövetele közötti idszakot
a világtörténelem utolsó korszakának nevezi. Jézus szavai
szerint ,,azokban a napokban" élünk és ,,ama napot" várjuk
(Mk 13,19­20; 2Thessz 2,2). Habár sokakat Jézus visszajö-
vetelének az idpontja érdekel (Mk 13,3­4), Jézus erre nem
ad választ (Mt 24,36), inkább ennek a korszaknak a jellemzit
tárja elénk. Noha feltámadásával legyzte a gonoszt, ennek
ellenére számolni kell vele ebben a korszakban is. A Krisztus
ellenségét és ellenfelét a Jelenések könyve sátánnak, sár-
kánynak, ördögnek és kígyónak (Jel 20,2), János a leveleiben
Antikrisztusnak (1Jn 2,18; 4,3; 4,6), Pál pedig a törvényszegés
titkának nevezi (2Thessz 3,3­4). Ez a gonosz er titokzato-
san, emberi elménk számára felfoghatatlanul végzi munká-
ját, bizonyos esetekben azonban testet öltve, embereken
keresztül láthatóvá válik. bújik meg a hamis krisztusok és
hamis próféták (Mt 24,5., 24), valamint a gyülekezetbl kiváló
antikrisztusok mögött (1Jn 2,18­19), akik sokakat igyekeznek
elcsábítani. jelenik meg a fenevadakban (Jel 13), válik lát-
hatóvá a történelem színpadán folyamatosan megjelen dik-
tátorokban, és hívja el az utolsó diktátort, a bn emberét is
(2Thessz 2,9). Mi pedig tudhatjuk, hogy legyzött ellenséggel
van dolgunk, aki nem azt teszi, amit akar, s nem akkor, ami-
kor akarja. Isten tartja ellenrzése alatt, mködésének az
akarata szab határt (Mk 13,20). A korszak végén azonban
szabadon engedtetik, hogy egy utolsó lehetséget kapjon a
népek elcsábítására és az Isten elleni harcra (Jel 20,7), de
a mennybl alászálló tz (Jel 20,10), illetve Krisztus lehelete
Szó Szék